Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS RIOOLTECHNIEK B.V.
Gevestigd aan de Etruskensweg 34, 5349 AZ te Oss
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63112647
Inhoudsopgave:
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Offertes
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
Artikel 5. Garantie op werkzaamheden
Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk
Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn
Artikel 8. Facturatie en betaling
Artikel 9. Prijswijziging
Artikel 10. Klachten en reclames
Artikel 11. Opzegging
Artikel 12. Opschorting en ontbinding
Artikel 13. Aansprakelijkheid
Artikel 14. Vrijwaringen
Artikel 15. Overmacht
Artikel 16. Geheimhouding
Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 18. Geschillen
Artikel 19. Toepasselijk recht
Artikel 20. Wijzigingen en vindplaats

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Hendriks Riooltechniek BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hendriks Riooltechniek, wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
2. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan Hendriks Riooltechniek BV opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of diensten van Hendriks Riooltechniek BV afneemt en wederpartij bij de overeenkomst met Hendriks Riooltechniek BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
3. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Hendriks Riooltechniek BV aan opdrachtgever tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of prijslijst.
4. Overeenkomst: de afspraak tussen Hendriks Riooltechniek BV en opdrachtgever op basis waarvan Hendriks Riooltechniek BV diensten levert of werkzaamheden zal verrichten tegen betaling door opdrachtgever.
5. Partijen: Hendriks Riooltechniek BV en opdrachtgever gezamenlijk.
6. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Hendriks Riooltechniek BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, gelden uitsluitend wanneer deze door Hendriks Riooltechniek BV schriftelijk zijn aanvaard.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Hendriks Riooltechniek BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens opdrachtgever een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hendriks Riooltechniek BV en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van Hendriks Riooltechniek BV zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. Door Hendriks Riooltechniek BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding daarvan staat vermeld. Hendriks Riooltechniek BV behoudt zich het recht voor om haar aanbod, onverwijld na de aanvaarding daarvan door opdrachtgever, te herroepen.
3. De prijzen in de offertes van Hendriks Riooltechniek BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Hendriks Riooltechniek BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hendriks Riooltechniek BV anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hendriks Riooltechniek BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. Hendriks Riooltechniek BV voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Opdrachtgever verstrekt Hendriks Riooltechniek BV tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
3. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door opdrachtgever en het door Hendriks Riooltechniek BV beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van Hendriks Riooltechniek BV; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. Hendriks Riooltechniek BV zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op Hendriks Riooltechniek BV rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis.
4. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Hendriks Riooltechniek BV het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hendriks Riooltechniek BV zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Hendriks Riooltechniek BV verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Hendriks Riooltechniek BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
6. Hendriks Riooltechniek BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hendriks Riooltechniek BV is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hendriks Riooltechniek BV kenbaar behoorde te zijn.
7. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Hendriks Riooltechniek BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien door Hendriks Riooltechniek BV of door Hendriks Riooltechniek BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Garantie op werkzaamheden.

1. Hendriks Riooltechniek BV verleent garantie op door haar uitgevoerde ontstoppingswerkzaamheden gedurende 2 weken na uitvoering. Indien de afvoer is ontstopt door gebruikmaking van een hogedruk-pomp en vervolgens is gecontroleerd door middel van een camera (in de leiding), dan bedraagt de garantietermijn 3 maanden.
2. Hendriks Riooltechniek BV zal nader onderzoek verrichten naar de verstopping en de wijze waarop deze verstopping kan worden verholpen, indien de verstopping zich binnen de garantietermijn opnieuw voordoet. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat de verstopping veroorzaakt is door vet- en zeepresten, een verzakking van de leiding, puin of beton, caustic soda, oneigenlijk gebruik of indien het leidingsysteem niet voldoet aan NTR 3216 en NEN 3215, dan is Hendriks Riooltechniek BV gerechtigd de kosten van dit onderzoek aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In overige gevallen is het onderzoek kosteloos.
3. Indien uit het onderzoek blijkt dat de verstopping niet is veroorzaakt door vet- en zeepresten, een verzakking van de leiding, puin of beton, caustic soda, oneigenlijk gebruik en indien het leidingsysteem voldoet aan NTR 3216 en NEN 3215, dan zal Hendriks Riooltechniek BV de leiding kosteloos nogmaals ontstoppen, mits de verstopping kan worden verholpen binnen de tijd die Hendriks Riooltechniek BV voor de eerste ontstopping in rekening heeft gebracht. Mocht de verstopping niet in deze tijdspanne kunnen worden verholpen, dan is Hendriks Riooltechniek BV gerechtigd de extra bestede uren aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen het gebruikelijke tarief.
4. Mocht Hendriks Riooltechniek BV niet in staat blijken een verstopping te verhelpen, dan brengt zij aan de opdrachtgever geen kosten in rekening.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Hendriks Riooltechniek BV in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hendriks Riooltechniek BV is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan opdrachtgever in rekening te brengen.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel zal Hendriks Riooltechniek BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Hendriks Riooltechniek BV kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De opdracht tussen Hendriks Riooltechniek BV en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Hendriks Riooltechniek BV dus schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8. Facturatie en betaling

1. Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst geen vast bedrag is afgesproken, zal het bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het bedrag wordt in dat geval berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hendriks Riooltechniek BV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
2. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen elke maand, op de eerste werkdag van elke kalendermaand na de maand waarin de kosten zijn gemaakt, in rekening worden gebracht.
3. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Hendriks Riooltechniek BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hendriks Riooltechniek BV is gerechtigd facturen digitaal te versturen.
4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
5. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Hendriks Riooltechniek BV maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Hendriks Riooltechniek BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
6. Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Hendriks Riooltechniek BV bevoegd de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Hendriks Riooltechniek BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Hendriks Riooltechniek BV en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Hendriks Riooltechniek BV onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Hendriks Riooltechniek BV heeft, dan ziet opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
9. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Prijswijziging

1. Indien Hendriks Riooltechniek BV met de opdrachtgever een vast bedrag of uurtarief overeenkomt, is Hendriks Riooltechniek niettemin gerechtigd tot verhoging van dit bedrag of tarief.
2. Hendriks Riooltechniek BV is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Hendriks riooltechniek kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
3. Bovendien mag Hendriks Riooltechniek BV het bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Hendriks Riooltechniek BV, dat in redelijkheid niet van Hendriks Riooltechniek mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
4. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
5. Hendriks Riooltechniek zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het bedrag of tarief schriftelijk kenbaar maken. Hendriks Riooltechniek zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
6. Indien opdrachtgever de door Hendriks Riooltechniek kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Hendriks Riooltechniek genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10. Klachten en reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hendriks Riooltechniek BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hendriks Riooltechniek BV in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Hendriks Riooltechniek BV de werkzaamheden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 (garantie), alsnog verrichten, tenzij dit reeds voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hendriks Riooltechniek BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden.
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Hendriks Riooltechniek BV recht op compensatie van het geoffreerde werk. Dat wil zeggen dat opdrachtgever aan Hendriks Riooltechniek BV het positief contractbelang verschuldigd is, alsmede alle eventuele door Hendriks Riooltechniek BV in het kader van de opdrachtverstrekking gemaakte kosten.
4. Indien de opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de geplande uitvoering door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever een bedrag aan annuleringskosten ad € 100,00 aan Hendriks Riooltechniek BV verschuldigd. Daarnaast is opdrachtgever aan Hendriks Riooltechniek BV alle door opdrachtgever in het kader van de opdrachtverstrekking gemaakte kosten verschuldigd, waaronder doch niet uitsluitend kosten van aanschaf of huur van materieel.
5. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Hendriks Riooltechniek BV desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Hendriks Riooltechniek BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. Hendriks Riooltechniek BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de opdracht Hendriks Riooltechniek BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Hendriks Riooltechniek BV bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hendriks Riooltechniek BV op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hendriks Riooltechniek BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Hendriks Riooltechniek BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Hendriks Riooltechniek BV is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Hendriks Riooltechniek BV aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door de verstopping en/of het voortduren daarvan, schade door niet behaalde resultaten of schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het opvolgen van door Hendriks Riooltechniek BV gegeven adviezen, tenzij sprake is van onzorgvuldigheid of ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen.
3. Indien Hendriks Riooltechniek BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Hendriks Riooltechniek BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekeraar van Hendriks Riooltechniek BV geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijkheid van Hendriks Riooltechniek BV beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de hoogte van de factuurwaarde van de uitgevoerde werkzaamheden.
5. In geen geval kan door opdrachtgever aanspraak worden gemaakt op vergoeding van indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 14. Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart Hendriks Riooltechniek BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Hendriks Riooltechniek BV toerekenbaar is. Indien Hendriks Riooltechniek BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Hendriks Riooltechniek BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hendriks Riooltechniek BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hendriks Riooltechniek BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.
2. Indien opdrachtgever aan Hendriks Riooltechniek BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Overmacht

1. Hendriks Riooltechniek BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien opdrachtgever daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hendriks Riooltechniek BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hendriks Riooltechniek BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hendriks Riooltechniek BV, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Hendriks Riooltechniek BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hendriks Riooltechniek BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Hendriks Riooltechniek BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hendriks Riooltechniek BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 16. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hendriks Riooltechniek BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hendriks Riooltechniek BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hendriks Riooltechniek BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Hendriks Riooltechniek BV zich de rechten en bevoegdheden voor die Hendriks Riooltechniek BV toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Hendriks Riooltechniek BV. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Hendriks Riooltechniek BV.
3. Alle door Hendriks Riooltechniek BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door Hendriks Riooltechniek BV verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Hendriks Riooltechniek BV openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Hendriks Riooltechniek BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Geschillen

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Hendriks Riooltechniek BV, tenzij een dwingendrechtelijke wetsbepaling zich hiertegen verzet in welk geval de bij de wet aangewezen rechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Hendriks Riooltechniek BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 20. Wijzigingen en vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder Hendriks Riooltechniek BV ressorteert. Hendriks Riooltechniek BV behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl/

Contactgegevens

Hendriks Riooltechniek
Etruskensweg 34
5349 AZ Oss

0412 – 847 324
06 – 28179557
info@hendriksriooltechniek.nl